Watch file results

component: main
debian_mangled_uversion: 4.11.1
debian_uversion: 4.11.1
distribution: debian
last_check: 2022-11-24 00:21:19.368927
release: sid
source: beautifulsoup4
status: up to date
upstream_url: https://pypi.debian.net/beautifulsoup4/beautifulsoup4-4.11.1.tar.gz
upstream_version: 4.11.1
version: 4.11.1-2
watch_file:
version=4
opts=uversionmangle=s/(rc|a|b|c)/~$1/ \
https://pypi.debian.net/beautifulsoup4/beautifulsoup4-(.+)\.(?:zip|tgz|tbz|txz|(?:tar\.(?:gz|bz2|xz)))