Watch file results

component: main
distribution: debian
last_check: 2022-12-03 06:20:09.114539
release: sid
source: django-sekizai
status: error
version: 4.0.0-2
warnings: In debian/watch no matching files for watch line https://github.com/django-cms/django-sekizai/releases /django-cms/django-sekizai/archive/refs/tags/([\d\.]+)\.tar\.gz
watch_file:
version=4
opts=filenamemangle=s/.+\/([\d\.]+)\.tar\.gz/django-sekizai-$1.tar.gz/ \
https://github.com/django-cms/django-sekizai/releases \
/django-cms/django-sekizai/archive/refs/tags/([\d\.]+)\.tar\.gz