Watch file results

component: main
debian_mangled_uversion: 1.8.0
debian_uversion: 1.8.0
distribution: debian
last_check: 2021-06-10 00:21:39.032868
release: sid
source: ginac
status: up to date
upstream_url: https://www.ginac.de/ginac-1.8.0.tar.bz2
upstream_version: 1.8.0
version: 1.8.0-2
watch_file: version=3 https://www.ginac.de/Download.html ginac-(.+)\.(?:zip|tgz|tbz|txz|(?:tar\.(?:gz|bz2|xz)))