Watch file results

component: main
debian_mangled_uversion: 1.7.6
debian_uversion: 1.7.6
distribution: debian
last_check: 2019-08-24 00:27:56.75805
release: sid
source: ginac
status: up to date
upstream_url: https://ginac.de/ginac-1.7.6.tar.bz2
upstream_version: 1.7.6
version: 1.7.6-1
watch_file: version=3 http://www.ginac.de/Download.html ginac-(.+)\.(?:zip|tgz|tbz|txz|(?:tar\.(?:gz|bz2|xz)))