Watch file results

component: main
debian_mangled_uversion: 1.8.7
debian_uversion: 1.8.7
distribution: debian
last_check: 2024-06-19 00:25:03.08995
release: sid
source: ginac
status: up to date
upstream_url: https://www.ginac.de/ginac-1.8.7.tar.bz2
upstream_version: 1.8.7
version: 1.8.7-1
watch_file:
version=4
https://www.ginac.de/Download.html ginac-(.+)\.(?:zip|tgz|tbz|txz|(?:tar\.(?:gz|bz2|xz)))