Watch file results

component: main
debian_mangled_uversion: 1.8.1
debian_uversion: 1.8.1
distribution: debian
last_check: 2021-11-24 02:23:19.946833
release: sid
source: ginac
status: up to date
upstream_url: https://www.ginac.de/ginac-1.8.1.tar.bz2
upstream_version: 1.8.1
version: 1.8.1-1
watch_file:
version=3
https://www.ginac.de/Download.html ginac-(.+)\.(?:zip|tgz|tbz|txz|(?:tar\.(?:gz|bz2|xz)))