Watch file results

component: main
debian_mangled_uversion: 1.5.4
debian_uversion: 1.5.4
distribution: debian
last_check: 2020-01-18 00:22:05.906477
release: sid
source: tmuxp
status: up to date
upstream_url: https://pypi.debian.net/tmuxp/tmuxp-1.5.4.tar.gz
upstream_version: 1.5.4
version: 1.5.4-1
watch_file: version=3 opts=uversionmangle=s/(rc|a|b|c)/~$1/ \ https://pypi.debian.net/tmuxp/tmuxp-(.+)\.(?:zip|tgz|tbz|txz|(?:tar\.(?:gz|bz2|xz)))