Watch file results

component: main
debian_mangled_uversion: 1.27.0
debian_uversion: 1.27.0
distribution: debian
last_check: 2023-02-06 00:23:34.925668
release: sid
source: tmuxp
status: up to date
upstream_url: https://pypi.debian.net/tmuxp/tmuxp-1.27.0.tar.gz
upstream_version: 1.27.0
version: 1.27.0-1
watch_file:
version=4
opts=uversionmangle=s/(rc|a|b|c)/~$1/ \
https://pypi.debian.net/tmuxp/tmuxp-(.+)\.(?:zip|tgz|tbz|txz|(?:tar\.(?:gz|bz2|xz)))