Watch file results

component: main
debian_mangled_uversion: 1.31.0
debian_uversion: 1.31.0
distribution: debian
last_check: 2023-10-01 00:21:49.467083
release: sid
source: tmuxp
status: up to date
upstream_url: https://pypi.debian.net/tmuxp/tmuxp-1.31.0.tar.gz
upstream_version: 1.31.0
version: 1.31.0-1
watch_file:
version=4
opts=uversionmangle=s/(rc|a|b|c)/~$1/ \
https://pypi.debian.net/tmuxp/tmuxp-(.+)\.(?:zip|tgz|tbz|txz|(?:tar\.(?:gz|bz2|xz)))