Watch file results

component: main
distribution: debian
last_check: 2022-06-28 00:25:08.050561
release: sid
source: xsunpinyin
status: error
version: 2.0.3-7
warnings: In debian/watch no matching files for watch line https://code.google.com/p/sunpinyin/downloads/list .*/xsunpinyin-*\.*(.*)\.tar\.gz
watch_file:
version=3
https://code.google.com/p/sunpinyin/downloads/list .*/xsunpinyin-*\.*(.*)\.tar\.gz