src:eliom

Date: 2024-07-14 05:00:05

Debian unstable (main only)

packagesummary
eliom (= 10.4.1-1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-kc6l3
libeliom-ocaml-dev (= 10.4.1-1+b1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-ra2h9
libeliom-ocaml-dev (= 10.4.1-1+b1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-yl509
eliom (= 10.4.1-1+b1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-ra2h9
libeliom-ocaml-dev (= 10.4.1-1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-kc6l3
eliom (= 10.4.1-1+b1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-bcin0
eliom (= 10.4.1-1+b1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-yl509
libeliom-ocaml-dev (= 10.4.1-1+b1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-bcin0

Debian testing (main only)

packagesummary
eliom (= 10.4.1-1+b1)unsatisfied dependency on libgcc-s1
libeliom-ocaml-dev (= 10.4.1-1+b1)unsatisfied dependency on libgcc-s1

Build-dependencies unstable (main only)

packagesummary
eliom (= 10.4.1-1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-ra2h9
eliom (= 10.4.1-1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-bcin0
eliom (= 10.4.1-1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-yl509
eliom (= 10.4.1-1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-ra2h9
eliom (= 10.4.1-1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-kc6l3

Build-dependencies testing (main only)

packagesummary
eliom (= 10.4.1-1)unsatisfied dependency on libgcc-s1

Crossbuild-dependencies unstable on amd64 (main only)

packagesummary
eliom (= 10.4.1-1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-bcin0
eliom (= 10.4.1-1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-kc6l3
eliom (= 10.4.1-1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-ra2h9
eliom (= 10.4.1-1)unsatisfied dependency on ocamlbuild-yl509