src:zeek

Date: 2024-07-19 05:00:03

Debian unstable (main only)

packagesummary
zeek-dev (= 3.2.3+ds2-2)unsatisfied dependency on libcaf-core0.17 (>= 0.17.6)
zeek-dev (= 3.2.3+ds2-2)unsatisfied dependency on libc6 (< 2.34)
bro (= 3.2.3+ds2-2)unsatisfied dependency on zeek (>= 3.2.3+ds2-2)
zeek-dev (= 3.2.3+ds2-2)unsatisfied dependency on zeek (>= 3.2.3+ds2-2)
zeek (= 3.2.3+ds2-2+b2)unsatisfied dependency on libc6 (< 2.34)
zeek (= 3.2.3+ds2-2+b2)unsatisfied dependency on libcaf-core0.17 (>= 0.17.6)
bro (= 3.2.3+ds2-2)unsatisfied dependency on libcaf-core0.17 (>= 0.17.6)
bro (= 3.2.3+ds2-2)unsatisfied dependency on libc6 (< 2.34)

Build-dependencies unstable (main only)

packagesummary
zeek (= 3.2.3+ds2-2)unsatisfied dependency on libbroker-dev
zeek (= 3.2.3+ds2-2)unsatisfied dependency on libcaf-core0.17 (>= 0.17.6)

Crossbuild-dependencies unstable on amd64 (main only)

packagesummary
zeek (= 3.2.3+ds2-2)unsatisfied dependency on btest