Debian logo Quality Assurance

dak ls

 dahdi-firmware | 2.2.1.1-1      | squeeze/non-free | source
 dahdi-firmware | 2.6.1-1       | wheezy/non-free  | source
 dahdi-firmware | 2.10.0-1      | jessie/non-free  | source
 dahdi-firmware | 2.11.1-1      | stretch/non-free | source
 dahdi-firmware | 2.11.1.0.20170917-1 | buster/non-free  | source
 dahdi-firmware | 2.11.1.0.20170917-1 | bullseye/non-free | source
 dahdi-firmware | 2.11.1.0.20170917-1 | sid/non-free   | source

in
Show: More options, help