Debian logo Quality Assurance

dak ls

 python-pythonjsonlogger | 0.1.11-2~bpo9+1  | stretch-backports-sloppy | source
 python-pythonjsonlogger | 0.1.11-2~bpo10+1 | buster-backports         | source
 python-pythonjsonlogger | 0.1.11-2         | bullseye                 | source
 python-pythonjsonlogger | 0.1.11-2         | sid                      | source

in
Show: More options, help